Služby

Poskytované služby

Účetnictví podnikatelů a neziskového sektoru

 • Fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci a podvojné účetnictví
 • Společnost s ručením omezeným
 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost
 • Akciová společnost
 • Spolek
 • Ústav
 • SVJ
 • Obecně prospěšná společnost
 • Nadace, nadační fond
 • Příspěvková organizace

Mzdová a personální agenda

 • Personální agenda
 • Mzdová agenda
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Nemocenské dávky

Auditorské služby pro podnikatele a neziskový sektor

 • Audit účetní závěrky podnikatele
 • Audit účetní závěrky příspěvkové organizace
 • Audit účetní závěrky obecně prospěšné společnosti
 • Audit účetní závěrky nadace, nadačního fondu, spolku, ústavu, SVJ
 • Audit dotací u poskytovatelů sociálních služeb
 • Audit dotací z MŽP ČR poskytnutých v rámci OPRLZ - spolufinancování ESF 

Komplexní daňové poradenství pro všechny typy daňových subjektů

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň silniční
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí

Účetní a daňový dozor

 • Metodická pomoc při vedení účetnictví vlastními zaměstnanci klienta
 • Účetní poradenství a konzultace

Smluvní odpovědnost

Záruka solidnosti a odpovědnosti za naši práci - pojištění odpovědnosti společnosti pro veškerou prováděnou činnost.

Kvalifikace

společnost je členem Komory auditorů ČR (www.kacr.cz), auditorská společnost  č.412.

Odpovědná osoba

Odpovědným zástupcem a statutárním orgánem společnosti je Ing.Milada Pavlů, daňová poradkyně č. 778, členka Komory daňových poradců ČR (www.kdpcr.cz) a držitelka  akreditovaného certifikátu „ QBÚ - BILANČNÍ  ÚČETNÍ“ č. 1022, jež  jmenovaná získala v souladu s požadavky  ČSN EN 45013, která je standardem Evropské unie.

Ing. Milada Pavlů je zároveň auditorkou s číslem osvědčení č. 1892

Charakteristika poskytovaných služeb

Daňové poradenství

 • Poskytování odborné právní, daňové, finančně ekonomické a účetní pomoci ve věcech oboru daní dle uzavřené smlouvy (osobně – konzultace, písemně – e-pošta, telefon).
 • Vypracování dokumentů, zejména potřebných daňových přiznání v oboru potřebných daní (elektronické podávání všech typů daňových přiznání, hlášení, vyúčtování, intrastat).
 • Podání přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě do 6 měsíců od konce roku.
 • Kontrola již podaných daňových přiznání za minulá období dle požadavků klienta.
 • Výpočty daňových povinností v oboru potřebných daní.
 • Jednání se správcem daně a třetími osobami ve věcech daní, pokud klient poradce k tomuto jednání zaváže příslušnou plnou mocí 

Účetní poradenství

 • odborný dohled nad vedením účetnictví interním způsobem,
 • kontrola zpracovaných údajů, kontrolní zprávy, konzultace, písemná doporučení k odstranění zjištěných nesprávností.                                                           

Auditing

 • Ověření, zda má organizace vytvořeny podmínky pro správné vedení účetnictví (stanovení odpovědných osob, vnitřní pravidla).
 • Ověření, zda účetní závěrka věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní kapitál, finanční situaci a výsledek hospodaření organizace.
 • Ověření, zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy.
 • Ověření, zda je vyúčtování dotací/příspěvků, event. dalších darů správné a v souladu s uzavřenými smlouvami.
 • Ověření, zda je výroční zpráva v souladu s finančními údaji v účetní závěrce.

Mzdová agenda

 • Mzdové listy
 • ELDP - ELEKTRONICKY
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k pojištění - ELEKTRONICKY
 • Zápočtové listy, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • Přehled o platbě pojistného na sociální zabezpečení  - ELEKTRONICKY
 • Přehled o platbě pojistného na veřejné zdravotní pojištění - ELEKTRONICKY
 • Příkaz k úhradě odvodů pojistného a výplatě mezd
 • Výpočty exekucí
 • Prohlášení k dani ze závislé činnosti
 • Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
 • Potvrzení o příjmech pro zaměstnance
 • Potvrzení pro Úřad práce
 • Informace o čistých příjmech pro potřebu výplaty sociálních dávek či půjček
 • Výpočet mezd, odvodů pojistného a daně ze závislé činnosti
 • Roční vyrovnání daně pro jednotlivé zaměstnance
 • Vyúčtování daně ze závislé činnosti, vyúčtování srážkové daně
 • Další výstupy dle požadavku účetní jednotky

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • Pravidelné zpracování externích prvotních účetních dokladů klienta – měsíc nebo čtvrtletí (přijaté a vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, smlouvy)
 • Zpracování interních účetních dokladů (evidence dlouhodobého majetku, odpisy, časové rozlišení nákladů a výnosů, kursové rozdíly, mzdové náklady, zásoby materiálu, zboží, nedokončená výroba, rezervy, opravné položky, operace vlastního kapitálu, stravenky, cestovné, zápočty, postoupení pohledávek.                                    

Veškeré výstupy ze zpracovávaných účetních a mzdových agend nabízíme buď v papírové formě, nebo v elektronické podobě (pravidelné zasílání e-mailem), kdy je možné např. příkazy na výplaty mezd a poukázání příslušných odvodů daní a pojistného odeslat prostřednictvím HomeBankingu přímo bance. Veškeré zaslané výstupy lze jednoduše vytisknout z počítače.